25-lecie działalności Straży Miejskich w Polsce

em Lubon

Szanowna Pani/ Szanowny Pan

…………………………………………………….

uprzejmie zapraszamy, do wzięcia udziału w

ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.

25 lat działalności straży miejskich w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 18 maja 2016 roku w Hotelu Poznańskim
przy ul. Krańcowej 4 w Luboniu

Organizatorami konferencji są:
Komenda Straży Miejskiej Miasta Luboń, Komenda Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Współpraca naukowa:
Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM

Tematami wiodącymi spotkania są:

 1. Analiza modeli funkcjonowania straży gminnych (policji porządkowej) w Polsce i na świecie

 2. Współpraca straży gminnych z Policją i z pozostałymi służbami, inspekcjami i strażami

 3. Analiza uprawnień straży gminnych w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 4. Edukacyjna rola straży miejskiej

 5. Kierunki zmian podstaw prawnych działalności straży gminnych w Polsce

 6. Straż miejska jako element modelu community policing

 7. Historia i zmiany w działalności Straży Miejskiej Miasta Luboń

 8. Historia i zmiany w działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania

 9. Rodzaje i statystyka interwencji podejmowanych przez straże miejskie

 10. Podsumowanie i wskazanie kierunków zmian w funkcjonowaniu straży gminnych
  w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych

 Zapraszamy do zgłaszania udziału w obradach sesji plenarnej i w panelach tematycznych.

W związku z jubileuszem straży gminnych w Polsce, zostanie przygotowana publikacja naukowa poświęcona temu zagadnieniu. Zasady publikacji artykułu jak i wymogi redakcyjne znajdują się w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Program konferencji jak również niezbędne informacje logistyczne znajdą Państwo na stronach internetowych Straży Miejskiej Miasta Luboń i Straży Miejskiej Miasta Poznania. www.strazmiejska.umlubon.pl i www.sm.poznan.pl .

Komitet organizacyjny konferencji:

Komendant SM Luboń mgr Paweł Dybczyński

Komendant SM Poznań mgr Waldemar Matuszewski

dr Mikołaj Tomaszyk (WNPiD UAM)

mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl

Regulamin ogólnopolskiej konferencji naukowo – szkoleniowej

25 lat Straży Miejskich w Polsce

w ramach cyklicznego seminarium naukowego „Bezpieczne miasto”

Luboń, 18 Maja 2016

1. Konferencja naukowo-szkoleniowa „25 lat Straży Miejskich w Polsce” zwana Konferencją odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w Hotelu Poznańskim znajdującym się w Luboniu przy ulicy Krańcowej 4

2. Organizatorem konferencji są Straż Miejska Miasta Luboń oraz Straż Miejska Miasta Poznań, Hotel Poznański. Opiekę merytoryczną w tym przygotowanie publikacji konferencyjnej zapewnia: Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników i stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa.

4. Uczestnictwo bierne oznacza wyłącznie chęć opublikowania artykułu naukowego bez jego wygłaszania i obecności na konferencji lub uczestnictwo w konferencji bez publikacji i wygłoszenia referatu. Uczestnictwo czynne oznacza chęć opublikowania artykułu wraz z obecnością podczas konferencji oraz wygłoszeniem swojego artykułu podczas tematycznych sesji panelowych.

5. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do:

a) Wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 100PLN do dnia 30.04.2016 r. na numer konta bankowego podany drogą mailową po wysłaniu zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać „25 lat Straży Miejskich w Polsce”. Po dokonaniu płatności należy na adres e-mail straz.miejska@lubon.pl wysłać potwierdzenie przelewu w formacie pdf. lub jako skan przekazu pocztowego.

b) Wysłania gotowego artykułu w formie elektronicznej w formacie doc lub docx na adres e-mail: mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl do dnia 8.04.2016 r. Nazwą pliku powinno być nazwisko oraz imię autora/autorów oraz tytuł artykułu.

c) Wysłania prezentacji multimedialnej (dotyczy uczestników czynnych), do dnia 31.04.2016 r. na ww. adres mailowy

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje komplet materiałów konferencyjnych i szkoleniowych w tym jeden egzemplarz publikacji.

7. Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile tacy występują), po zapoznaniu się z treścią artykułu zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację.

8. Artykuł spełnia wymogi edytorskie ustalone przez Organizatorów.

9. Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły.

10. W przypadku negatywnej opinii recenzentów artykuł może zostać niedopuszczony do publikacji.

11. W ramach konferencji odbędą się tematyczne ścieżki referatowe.

12. Organizator wystawia fakturę VAT za udział w Konferencji na dane adresata podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

13. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące Konferencji, w tym cen i warunków płatności za uczestnictwo znajdują się na stronie internetowej strazmiejska.umlubon.pl

14. W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator nie zwraca wniesionej opłaty konferencyjnej.

15. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konferencyjnych.

16. Organizator nie zapewnia noclegu w dniu konferencji. Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o dokonanie rezerwacji na własny koszt np. w www.hotelpoznanski.pl

17. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatorów powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby organizatorów, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatorów.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenie proszę przysłać mailem na adres: straz.miejska@lubon.pl;

mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl

Niniejszym zgłaszam udział w konferencji naukowo-szkoleniowej

pt. 25 lat funkcjonowania straży miejskich w Polsce

Konferencja odbędzie się 18 maja 2016 roku w Hotelu Poznańskim

przy ul. Krańcowej 4 w Luboniu

Imię i nazwisko, stanowisko uczestników:

1. …………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………………………………….

Nazwa Jednostki/Firmy……………………………………………………………………………………………..

Adres Jednostki /Firmy Ulica : ……………………………………………………..…………………………….

Kod pocztowy/miejscowość :…………………………………………………………………………………………..

Telefon :…………………………………………….…………….… Faks :…………………………………………

E – mail :……………………………………………………………… NIP :………………………………………..

Koszt szkolenia 1 os. wynosi 100 zł brutto:

OŚWIADCZENIE

na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT

OŚWIADCZAM, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane jest ze środków publicznych:

a) w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lubb) w co najmniej 70% – zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.20l3r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 poz. 1722)

…………………………………..…………………………………

 Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki

 

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT

Warunki uczestnictwa w konferencji naukowo-szkoleniowej:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Zgłoszenie powinno być podbite i podpisane przez upoważnioną do tego osobę oraz przesłane faksem lub mailem.

 3. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering

 4. Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji

 5. Oświadczam że tematyka szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jaki wykonuje uczestnik szkolenia. W związku z powyższym stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

…………………………………………………………………………………..

794 total views, 2 views today