Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2017

W sierpniu 2017 roku Straż Miejska Miasta Luboń podjęła łącznie 692 różnego rodzaju interwencje. W minionym miesiącu wykonaliśmy między innymi 23 kontrole dokonania przyłącza nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a także 16 kontroli rachunków na wywóz nieczystości płynnych. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego wynosi na terenie Lubonia 37,80 zł brutto za 1 m³. Aż 128 naszych interwencji związanych było z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 20 przypadkach działania te zakończyły się nałożeniem na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych-grzywny mandatowej. Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń było w sierpniu 35. W głównej mierze dotyczyły one niedozwolonego w tym okresie spalania suszu ogrodowego. W 17 przypadkach nasze działania związane były z nieprzestrzeganiem przez właścicieli psów nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Dwóch właścicieli czworonogów, które „uciekły” z posesji zostało ukaranych kredytowanymi mandatami karnymi. Trzynaście razy interweniowaliśmy w związku z zanieczyszczeniem drogi publicznej. W 53 przypadkach podejmowaliśmy interwencje gdy kierujący pojazdami mechanicznymi zaparkowali je w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego. Z terenu naszego miasta usunęliśmy trzy kolejne pojazdy mechaniczne, których stan techniczny wskazywał iż są nieużywane. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wykonaliśmy 9 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto na rzecz MOPS- u w sierpniu wykonaliśmy jeden konwój wartości pieniężnych. W dniu 11 sierpnia nasze działania związane były z intensywnymi opadami atmosferycznymi. Wraz z innymi służbami, w tym przede wszystkim z Ochotniczą Strażą Pożarną i Państwową Strażą Pożarną zabezpieczaliśmy miejsca gdzie przejazd był niemożliwy lub groził niebezpieczeństwem.

610 total views, 1 views today