Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2018

W marcu 2018 roku strażnicy miejscy w Luboniu wykonali 702 różnego rodzaju interwencje. Podobnie jak to było w lutym stałej kontroli przez strażników podlegały miejsca gdzie mogą przebywać osoby z problemami bezdomności. W jednym przypadku do osoby w złym stanie zdrowia wezwaliśmy Pogotowie Ratunkowe, które bezdomnego przewiozło do szpitala. W ostatnim miesiącu tej zimy odnotowaliśmy aż 90 zgłoszeń dotyczących potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie, a także publiczne debaty, czy ulotki informacyjne, których w minionym miesiącu strażnicy roznieśli blisko 1500 sprawiły, że mieszkańcy Lubonia zgłaszają do nas tak wiele sygnałów w tym zakresie. W trzech przypadkach na właścicieli nieruchomości gdzie dochodziło do termicznego przetwarzania nieczystości stałych nałożone zostały grzywny mandatowe. Jedenaście razy nasze interwencje dotyczyły spalania na terenie otwartym. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń” w miesiącu marcu i kwietniu, a także październiku i listopadzie dopuszcza się spalanie poza instalacjami i urządzeniami odpadów drewna niezawierających substancji niebezpiecznych oraz suchych pozostałości roślinnych. W jednym przypadku właściciel posesji spalał jednak także odpady komunalne za co został ukarany mandatem karnym. Ponadto odnotowaliśmy 153 interwencje związane z ruchem drogowym. Większość z nich, bo 112 dotyczyła nieprawidłowego postoju lub zatrzymania. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia z terenu miasta 3 pojazdów, których stan techniczny wskazywał iż są nieużywane. Interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 18. Pięciu właścicieli psów zostało ukaranych za niezachowanie środków ostrożności zwykłych i nakazanych przy trzymaniu zwierząt. W marcu strażnicy wykonali 15 łączonych patroli prewencyjnych z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu. Wystawiliśmy również 3 patrole szkolne. Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na podstawie zapisu „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych nałożyliśmy 3 mandaty karne. Zabezpieczaliśmy również 3 uroczystości religijne. Wystawiliśmy poczet sztandarowy Miasta podczas uroczystości związanych ze świętem Żołnierzy Wyklętych.

523 total views, 1 views today