Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w grudniu 2018

Straż Miejska Miasta Luboń w ostatnim miesiącu 2018 roku wykonała w sumie 544 różnego rodzaju interwencji. 63 z nich dotyczyły potencjalnego przetwarzania w piecach do tego nieprzeznaczonych nieczystości stałych. W 4 przypadkach po udowodnieniu takiego wykroczenia strażnicy nałożyli grzywnę mandatową. Do ekspertyzy zostały ponadto wysłane dwie próbki popiołu. Pragnę przypomnieć, iż w pierwszym miesiącu 2019 roku rozpoczniemy systematycznie kontrole przydomowych kotłowni.

I tak w styczniu odbędą się one w trzech rejonach wytyczonych granicami ulic:

  • ul. Żabikowska, ul. Fabryczna, ul. Dworcowa, ul. Powstańców Wielkopolskich

  • ul. Jana III Sobieskiego, ul. Platanowa, ul. Dworcowa, ul. Podgórna

  • ul. Poniatowskiego, ul. Boczna, ul. Traugutta, ul. Przy Autostradzie

W lutym kontrole odbędą się w następujących rejonach wytyczonych granicami ulic:

  • ul. Żabikowska, ul. Dębiecka, ul. Armii Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich

  • ul. Dolna, ul. Armii Poznań, ul. Leśna

  • ul. 11 Listopada, ul. Szkolna, ul. Wojska Polskiego, ul. Żabikowska

Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, głównie w zakresie postoju i zatrzymania odnotowaliśmy 50. W 6 przypadkach kierujący pojazdami mechanicznymi zostali ukarani mandatami karnymi. Z terenu Lubonia usunęliśmy 7 pojazdów mechanicznych, których stan techniczny wskazywał, iż są nieużywane. Siedemnaście interwencji związanych było z naruszeniem art.77 Kodeksu wykroczeń, to jest niezachowanie nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów. Na trzech właścicieli czworonogów zostały nałożone grzywny mandatowe. Jeden ranny ptak został przez nas z terenu miasta przewieziony do Uniwersytetu Przyrodniczego. Dwie osoby w stanie nietrzeźwości zagrażającym ich zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu lub życiu osób trzecich zostały przez nas przewiezione do Izby Wytrzeźwień. W grudniu 2018 roku za nieprzestrzeganie zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez spożywanie alkoholu w miejscach publicznych ukaraliśmy 2 osoby. Strażnicy dbali również o porządek i bezpieczeństwo podczas inscenizacji związanej z obchodami 100 rocznicy Wybuchu powstania Wielkopolskiego. W dniu tym wystawiliśmy również poczet sztandarowy miasta.

442 total views, 1 views today