Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2019

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 28 dni lutego wykonali łącznie 710 różnego rodzaju interwencji. Niestety, w dniu 19 lutego ok. 20:50 podczas patrolu potwierdziliśmy odnalezienie nieznanej osoby na terenie przyległym do Przychodni Lekarskiej mieszczącej się przy ulicy Poniatowskiego. Wezwane Pogotowie Ratunkowe stwierdziło zgon, a Policja wykluczyła udział osób trzecich. Zgodnie z zapowiedziami kontynuowaliśmy planowe kontrole przydomowych kotłowni. Było ich w minionym miesiącu 291. W jednym przypadku, mimo iż jak już wspomniałem znany był czas gdy strażnicy miejscy będą „odwiedzać” nieruchomości na wskazanych ulicach, podczas takich działań, stwierdziliśmy termiczne przetwarzanie nieczystości stałych w piecu do tego nieprzeznaczonym. Właściciel nieruchomości został ukarany mandatem karnym kredytowanym. Ponadto do analizy została wysłana kolejna próbka popiołu z domowej kotłowni by rozwiać wątpliwości dotyczące jakości spalanego paliwa. Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było 21. W 23 przypadkach nasze działania związane były ze zwierzętami. Na dwóch właścicieli czworonogów, którzy nie zachowali środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt nałożyliśmy grzywne mandatowe. Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, które są w kompetencjach Straży Miejskiej odnotowaliśmy 57. Ponadto w 10 przypadkach podjęliśmy działania na skutek zabrudzenia drogi publicznej przez pojazdy mechaniczne. Dwie osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy zostały ukarane mandatami. W pozostałych przypadkach poprzestaliśmy na pouczeniu i nakazaniu natychmiastowego usunięcia pozostałych zabrudzeń. Doprowadziliśmy do usunięcia z terenu miasta 5 pojazdów mechanicznych, których stan techniczny wskazywał, iż są nieużywane. W jednym przypadku, na prośbę mieszkańca pomagaliśmy w rozruchu samochodu przy pomocy zewnętrznego źródła prądu. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 5 łączonych patroli prewencyjnych oraz dodatkowo 3 patrole szkolne, których celem była kontrola terenów wokół lubońskich placówek oświatowych. W 19 przypadkach nasze interwencje związane były z awariami lub uszkodzeniami infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie Lubonia. Strażnicy dbali również o ład i porządek podczas „Gali Siewcy”, która odbyła się w dniu 1 lutego.

339 total views, 1 views today