Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2019

W miesiącu wrześniu Straż Miejska Miasta Luboń podejmowała 645 różnego rodzaju interwencji. Strażnicy realizowali również interwencje wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji z Lubonia, podczas wspólnych patroli prewencyjnych. Od początku roku szkolnego zostały wzmożone patrole przy lubońskich placówkach oświatowych z uwagą na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły oraz reagowanie na wszelkie zauważone nieprawidłowości. Łącznie wystawiliśmy 29 patroli przy szkołach.

Interwencji związanych ze zwierzętami w miesiącu wrześniu odnotowaliśmy 25. W 10 przypadkach interwencje dotyczyły nieprzestrzegania nakazanych i zwyczajowych środków ostrożności przy trzymaniu psa, za wykroczenie które ukaraliśmy 4 właścicieli czworonogów. Trzy ranne ptaki zostały przewiezione do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Strażnicy podjęli również 124 interwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. W 5 przypadkach kierujący pojazdami mechanicznymi zostali ukarani mandatami karnymi. Otrzymujemy już zgłoszenia od mieszkańców dotyczące termicznego przekształcania odpadów, w wyniku kontroli zostały nałożone 2 mandaty karne. W miesiącu październiku strażnicy będą przeprowadzać badania, oraz niezbędne czynności kontrolne w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko związanych ze spalaniem niedozwolonych substancji przez mieszkańców Lubonia.

Strażnicy odbyli również 8 patroli wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Lubonia w godz. 17.00 – 1.00, których zasadniczym celem była kontrola miejsc publicznych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu. Łącznie za nieprzestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podczas tych patroli strażnicy nałożyli 15 mandatów karnych. Strażnicy kontrolują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz reagują na żebranie w miejscach publicznych. Działań w tym zakresie zostało podjętych łącznie 19. Dokonaliśmy również 19 konwojów dokumentów.

173 total views, 1 views today