Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń luty 2020

W lutym 2020 Straż Miejska Miasta Luboń wykonała 753 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta

Obecnie prowadzonych jest 19 spraw o wykroczenie oraz 2 postępowania sądowe.

W lutym 2020 ukarano mandatem 4 osoby.

Patrol szkolny – kontrole placów zabaw oraz miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży

Przeprowadzono 37 patroli szkolnych w godzinach 7:45 – 8:15 uwzględniając w tym wszystkie lubońskie szkoły.

Od połowy lutego 2020 został ponadto wprowadzony patrol pieszy – popołudniowy w obrębie szkół, ukierunkowany na kontrolę osób potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży powracających ze szkoły do domów.

Wykonano 11 kontroli Wzgórza Papieskiego i plaży miejskiej oraz 126 kontroli placów zabaw.

Ponadto 46 razy przeprowadzono kontrolę właściwego funkcjonowania urządzeń głównie na placach zabaw pod kątem ewentualnych uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Wszelkie awarie i uszkodzenia były zgłaszane do służb odpowiedzialnych za naprawę, a miejsca te zostały odpowiednio zabezpieczone.

Wykonano 38 kontroli ładu i porządku publicznego, przewóz dokumentów oraz szereg innych działań kontrolnych na terenie miasta.

W sumie w tym zakresie wykonano 303 kontrole.

Interwencje Straży Miejskiej związane z dzikimi i domowymi zwierzętami

Straż Miejska w miesiącu lutym 2020 podejmowała szereg działań, w tym 6 interwencji w stosunku do bezpańskich psów i kotów, 9 interwencji wobec osób niezachowujących odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, 2 interwencje dot. dzikich zwierząt oraz 5 interwencji związanych z padliną zwierząt.

Do Azylu w Poznaniu przewieziono 1 ptaka.

Ponadto Straż Miejska w związku z dużą aktywnością dzików w rejonie Lasku Majońskiego oraz „Kocich Dołów” przeprowadziła szczegółową kontrolę tego rejonu, wskazując na miejsca aktywności dzikich zwierząt, uszkodzenia przez nie spowodowane oraz wskazując możliwości przeciwdziałania. Więcej informacji znajduje się na stronie Straży Miejskiej www.strazmiejska.umlubon.pl

Straż Miejska w tym zakresie wykonała 23 interwencje

Interwencje Straży Miejskiej związane z nieprawidłowym postojem, utrudnieniami w ruchu oraz uszkodzeniami i zanieczyszczeniami drogi.

Postój pojazdu na chodniku uniemożliwiający bezpieczne przejście – 18 interwencji.

Postój pojazdu na terenie zielnym – 4 interwencje.

Zanieczyszczenie drogi – 6 interwencji.

Ponadto postój pojazdu w zatoczce autobusowej, zajecie pasa drogowego oraz postój pojazdu na przejściu dla pieszych.

W sumie w tym zakresie wykonano 99 interwencji

Działania i interwencje Straży Miejskiej w zakresie ochrony środowiska

W lutym 2020 stałych kontroli rodzajów pieca oraz opału wykonano 138 na terenie miasta.

Ponadto podjęto 39 interwencji związanych z podejrzeniem o termiczne przekształcanie odpadów.

Pobrano próbkę popiołu do analizy.

Wykonano 16 kontroli dowodów wywozu nieczystości  płynnych.

Ponadto przeprowadzano interwencje w związku z podrzuceniem śmieci oraz zanieczyszczeniem posesji

W miesiącu lutym przeprowadzano 26 kontroli nielegalnych wysypisk śmieci.

Głownie w rejonie Lasku Majońskiego oraz „Kocich Dołów” – Straż Miejska w sposób szczególny rozpoczęła kontrolę tego rejonu w celu uniemożliwienia dalszej degradacji tych miejsc. Trwają też czynności związane z usuwaniem zalegających tam śmieci przy współpracy z Nadleśnictwem Babki.

Informacje na temat prowadzonych działań oraz skali degradacji tego rejonu znajdują się na stronie www.strazmiejska.umlubon.pl.

W zakresie ochrony środowiska w lutym 2020 Straż Miejska wykonała 228 różnego rodzaju działań i interwencji.

Kontrole przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Wykonano 62 kontrole przestrzegania UWTPA.

Interweniowano 6 razy wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym oraz interweniowano 4 razy wobec osoby będącej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Przeprowadzono 4 kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych.

Działań i interwencji w tym zakresie przeprowadzono 76 w miesiącu lutym.

Pozostałe działania Straży Miejskiej

Zabezpieczenie imprezy kulturalno – oświatowej „Koncert charytatywny” podczas którego Straż Miejska dbałą o bezpieczeństwo oraz ład i porządek w obrębie budynku szkoły, w którym odbywał się koncert.

Awaria wodociągowa na ul. Poznańskiej podczas której Straż Miejska zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu odpowiednich służb tak aby nie doszło do wypadku drogowego.

Informacje na stronie www.strazmiejska.umlubon.pl.

Ponadto Straż Miejska podejmowała interwencje w przypadku uszkodzenia urządzeń drogowych, uszkodzenia mienia oraz w przypadku awarii oświetlenia drogowego.

W sumie wykonano w tym zakresie 24 interwencji oraz innych działań.

39 total views, 1 views today