Plakat dot. dotacji

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej przedstawiamy informacje dotyczące możliwości uzyskania dotacji do likwidacji pozaklasowych kotłów na paliwo stałe!

W trosce o stan powietrza w naszym mieście zachęcamy osoby posiadające stare, pozaklasowe kotły na paliwo stałe do skorzystania z jednego z dostępnych źródeł dotacji.

Przypominamy, że Mieszkańcy województwa wielkopolskiego do końca 2023 r. są zobowiązani do pozbycia się pozaklasowych, starych pieców oraz kotłów, natomiast do końca 2027 r. likwidacji powinny ulec kotły 3 oraz 4 klasy emisyjności.

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

W dniu 8 lutego 2021 Starostwo Powiatowe w Poznaniu rozpocznie nabór wniosków o dotację na zmianę systemu ogrzewania. Termin przyjmowania wniosków mija 28 lutego 2021 r.

Wnioski można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu – ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Dotacja dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Informacje w sprawie udzielają:

Anna Musiał – tel. 61 8410-545

Agata Sibila – tel. 61 8410-750

Lucjan Wygnaniec – tel. 61 2269-211

Wszelkie pozostałe informacje uzyskają Państwo na stronie https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji

 

Urząd Miasta Luboń

W budżecie Miasta Luboń na rok 2021 zarezerwowano kwotę w wysokości 200 tys. na dotacje do wymiany źródeł ciepła. W związku z koniecznością podjęcia nowej uchwały w sprawie dotacji, uprzejmie informujemy, iż wskazany w projekcie uchwały planowany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków, to 30 marca 2021.

Przyjęto, iż zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Luboń pozostają bez większych zmian w stosunku do lat poprzednich, tj.:

 • Wysokość dotacji: 70% wartości nowego kotła – nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Dotacja może być przyznana do zakupu fabrycznie nowych: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; kotłów elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe zasilanych automatycznie, niewyposażonych w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.
 • Dotacji nie podlegają: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiory kominiarskie i energetyczne, montaż innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
 • Demontaż starego i zakup nowego kotła należy wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dotację.
 • Aby uzyskać dotację, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe (przy rozliczeniu wymagany dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę).
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą podpisania umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania wniosków, udzielania dotacji, formularze wniosków dostępne będą po dniu 25 lutego 2021 r. na stronie www.lubon.pl w zakładce Luboń Antysmog

Informacji w sprawie udziela:

Joanna Cichoń – tel. 61 8130011 wew. 35, tel. kom. 697 630 648

e- mail: joanna.cichon@umlubon.pl

 

Program “Czyste Powietrze” – Część 2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach Części 2 programu  istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od burmistrza miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W mieście Luboń zaświadczenia wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Źródlana 1.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia

Więcej informacji w sprawie programu Czyste Powietrze pod nr tel.:

61 845 62 01;

61 845 62 24;

61 845 62 28,

lub na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 

Przygotowała: Joanna Cichoń, tel. 61 8130011 wew. 35

229 total views, 1 views today