AKTY PRAWNE

        Podstawowe akty prawne regulujące działalność Straży Miejskiej

paragraf

USTAWA O STRAŻACH GMINNYCH (MIEJSKICH)

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.)

UCHWAŁA nr XLVI/221/2006 Rady Miasta Luboń
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Luboń 

 

ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.10.150.1012 z późn. zm.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1731 z późn. zm.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1733 z późn. zm.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, Dz.U.09.220.1722 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), Dz.U.09.220.1720

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich), Dz.U.98.112.713 z późn. zm.

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, Dz.U.09.220.1732

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich), Dz.U.04.215.2185

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie), Dz.U.04.194.1999

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich), Dz.U.09.220.1719

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży, Dz.U.09.196.1520 z późn. zm.

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.03.208.2026 z późn. zm.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych Dz.U.03.65.611

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, j.t. Dz.U.2012.1137

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), Dz.U.98.161.1108

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, Dz.U.08.132.841 z późn. zm.

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, Dz.U.2012.488

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, Dz.U.2011.143.846

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, Dz.U.2011.143.845 z późn. zm.

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu, oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, Dz.U. 2011.133.770

USTAWY

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.4)

art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy

art. 431 ust. 1 i 2, art. pkt 2 ust z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dania 9 listopada 1995 r. – o ochronie zdrowa i przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

art. 37a ust. 1 ustawy z dania 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt

art. 199a ust. z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

art. 220 ust. z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

art. 71, art. 75a ust. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach

art. 343 ust. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o mirach

art. 194 pkt 4 ust. z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

art. 92a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym

art. 27b ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. – o bezpośrednim wyborze wójta i burmistrza i prezydenta miasta.

art. 148 ust. Z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego.

art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

art. 131 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody.

art. 48 ust. Z dnia 20 stycznia 2005 r. – o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

art. 78 ust. Z dnia 24 kwietnia 2009 r.- o bateriach i akumulatorach.

 

 

6,614 total views, 1 views today