Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w marcu 2017

 

Strażnicy miejscy w marcu 2017 r. wykonali łącznie 902 różnego rodzaju interwencji. Dwadzieścia sześć z nich dotyczyło potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W związku z tym prowadziliśmy również kontrolę nieruchomości gdzie, według informacji WSK- GO Urzędu Miasta Luboń brak jest deklaracji na wywóz nieczystości lub występują zaległości w opłatach związanych z ich usuwaniem. Niestety, nieco cieplejsza aura sprawiła, iż w miejscach publicznych wzrosła liczba osób spożywających alkohol. W 5 przypadkach osoby popełniające wykroczenie wobec ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ukaraliśmy mandatami karnymi w wysokości 100,00 zł każdy. 94 razy podstawą do naszej interwencji było nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że wzmiankowany wyżej Regulamin choć dopuszcza w miesiącach marcu i kwietniu spalanie tzw. suszu ogrodowego, to jednak czynność ta nie może stanowić uciążliwości dla osób mieszkających w sąsiedztwie. W 112 przypadkach podstawą do podjęcia działań przez strażników było naruszenie przepisów ruchu drogowego dotyczących postoju i zatrzymania. Naruszenie art.144&1 i art.145 Kodeksu Wykroczeń, które dotyczą niszczenia lub uszkodzenia trawnika lub zieleńca albo zanieczyszczenia drogi, ulicy stało się podstawą do podjęcia przez strażników miejskich w marcu 2017 r. 43 interwencji. Pięć interwencji dotyczyło natomiast pojazdów mechanicznych, których stan techniczny sugerował, iż są nieużywane a znajdują się na terenach publicznych i nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z jego pracownikami przeprowadziliśmy 25 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Ponadto dokonaliśmy 2 konwoje wartości pieniężnych oraz 25 konwojów dokumentów. W dniu 1 marca wystawiliśmy poczet sztandarowy podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się na terenie Obozu Karno-Śledczego.

589 total views, 2 views today