Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń we wrześniu 2017

Wrzesień 2017 r. to 647 interwencji podjętych przez strażników miejskich w Luboniu. W 92 przypadkach nasze działania skierowane były wobec kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego w zakresie postoju i zatrzymania. Gros z nich dotyczyło wykroczeń drogowych na terenie tzw. Nowego Centrum Lubonia. Już niebawem zakończy się kolejny etap modernizacji ulic w tym rejonie i z pełną konsekwencją będziemy egzekwować przepisy w tym zakresie. W tym miejscu pragnę przypomnieć, iż postój w obrębie skrzyżowania (także ronda) to grzywna mandatowa w wysokości 300,00 zł oraz 1 punkt karny, natomiast za postój na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów, albo w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem to mandat stuzłotowy i jeden punkt karny. Ponadto 13 naszych interwencji związanych było z zanieczyszczeniem drogi publicznej. Doprowadziliśmy także do usunięcia z terenów publicznych 4 wraki pojazdów mechanicznych. W 57 przypadkach interweniowaliśmy na zgłoszenia dotyczące zapisów Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Luboń. Przeprowadziliśmy także 11 kontroli rachunków na wywóz nieczystości płynnych i stałych. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu we wrześniu wykonaliśmy 10 kolejnych patroli, których podstawowym celem była kontrola przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 104 nasze interwencje były w minionym miesiącu z tym tematem związane. Za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych strażnicy miejscy nałożyli 19 mandatów karnych kredytowanych. Wraz z lubońskimi Policjantami, a także samodzielnie wykonaliśmy w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego 25 patroli skierowanych przede wszystkim na kontrolę rejonów przyległych do placówek oświatowych. Interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przez właścicieli czworonogów środków nakazanych i zwykłych przy trzymaniu zwierząt było we wrześniu 12. Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonaliśmy 8 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. Na potrzeby MOPS-u wykonaliśmy także jeden konwój wartości pieniężnych. We wrześniu strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek podczas „Biby w Lasku”, Eko-pikniku w Wiśniowym Sadzie, a także podczas modlitwy o stan polskiego narodu, która odbyła się na Wzgórzu Papieskim. Pomagaliśmy także przy przeprowadzeniu festynu parafialnego w parafii pw. Św. Jana Bosko.

801 total views, 2 views today