Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w październiku 2018

W październiku 2018 roku strażnicy miejscy podjęli 31 interwencji związanych z potencjalnym spalaniem nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. W jednym przypadku nałożyliśmy mandat karny, a w kolejnych trzech pobraliśmy do analizy popiół z palenisk. Wyniki tych próbek będą nam przekazane w listopadzie. Korzystając z okazji pragnę czytelnikom Informatora przypomnieć, iż zgodnie z Uchwałą Semiku Województwa Wielkopolskiego na terenie całego województwa od 1 maja 2018 roku zakazuje się spalania:

1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej jakości),

4. Węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

  • wartość opałowa co najmniej 23 Mj/kg,

  • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

  • zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %

5. Biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto w minionym miesiącu odnotowaliśmy między innymi 11 interwencji związanych z niezachowaniem nakazanych i zwykłych obowiązków przez właścicieli psów. W 5 przypadkach działania te zakończyły się grzywnami mandatowymi. 71 razy interweniowaliśmy w sytuacjach, kiedy to kierujący pojazdami mechanicznymi przekroczyli przepisy ruchu drogowego w zakresie postoju i zatrzymania. Pięciu z nich ukarano mandatami karnymi kredytowanymi. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia z terenu naszego miasta 6 wraków pojazdów mechanicznych. Za nieprzestrzeganie zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grzywnami zostały ukarane 4 osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. Interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu było 14. W minionym miesiącu strażnicy miejscy wykonali wspólnie z funkcjonariuszami lubońskiej Policji 11 patroli prewencyjnych w godzinach między 6.00 a 14.00, oraz 5 patroli szkolnych, których zasadniczym celem jest kontrola rejonów lubońskich placówek oświatowych. Ponadto z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonaliśmy 6 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy tej instytucji. W dniu 31 października rozpoczęła się coroczna akcja „Znicz”. Jak co roku wiązało się to ze zmianą organizacji ruchu przy cmentarzu parafialnym w Żabikowie. Usprawniliśmy więc ruch pojazdów mechanicznych w tym rejonie. Łącznie w październiku strażnicy miejscy podjęli 576 różnego rodzaju interwencji.

338 total views, 1 views today